Künstler-Datenbank, Datensatzanzeige [ Artist ID: 15 ]
Name Adamec, Ferdinand (Pseudonym: F. A. Čechovský) 
Beschreibung (14. 5. 1912 Břeclav). Amateurmaler.  
Biographie - Ausbildung: Unterweisung in Malerei bei dem Maler Fr. Krágl in Prostějov.
- Quellen: [Toman].