Künstler-Datenbank, Datensatzanzeige [ Artist ID: 13 ]
Name Adamcová, Jiřina 
Beschreibung (6. 6. 1927 Rudlice u Znojma). Graphikerin, Illustratorin.  
Biographie - Ausbildung: Studierte 1946-50 a. d. AVU (V. Pukl).
- Quelle: [DSČVU; OEČG; kdo; SČG; Signatury].
- Ausstellungen: Praha (GVŠ 1988: AT, 4,88).
- Werke: "Schody II- Treppen II", 1986, Linolschn., 80 x 60 [Abb.: AT, 4/88].